هیأت مدیره

نام و نام خانوادگی
سمت
عکس
ارسال نامه
آقای محمد صالحی یکتا مدیر عامل
email-internet-png
آقای مهدی منوچهری رئیس هیئت مدیره
email-internet-png
آقای محمود اسکندرنیا نائب رئیس هیئت مدیره
email-internet-png
آقای عباسعلی شاهرودی عضو هیئت مدیره
email-internet-png
آقای محمد فقیه زاده عضو هیئت مدیره
email-internet-png
آقای علی اکبر رنگیان طهرانی عضو هیئت مدیره
email-internet-png